Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi nyilatkozatban (alábbiak) foglaltakat megismertem és azokat elfogadom.
 
Az Akciós Utak Online Utazási Iroda csak azokat a személyes adatokat gyűjti össze és dolgozza fel, amelyeket Ön kifejezetten, önként szabad akaratából bocsát rendelkezésünkre. Az Akciós Utak Online Utazási Iroda engedélyszáma: U-001519.
 
Az Akciós Utak O. Utazási Iroda célja, hogy tevékenysége során ügyfelei, weboldalainak látogatói személyes adatainak védelme során körültekintően járjon el, s hogy az érintett személyek információs önrendelkezési joga biztosítva legyen.
Az adatkezelő a személyes adatokat titkosan és biztonságosan kezeli és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adatok védelme megfelelő legyen.
Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre.
 
Az e-mail cím megadására azért van szükség, hogy az Ön részére elküldhessük ingyenes Hírlevelünket. Születésének dátuma segíti a személyre szabott ügyintézést. A telefonszáma, az Önnel való személyes kapcsolatfelvételre szolgál.
 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az Akciós Utak O. Utazási Iroda marketing célokra is felhasználhatja.
 
Személyes adatok feldolgozása, tárolása:
 
Az Ön által megadott személyes adatokat az Akciós Utak O. Utazási Iroda kizárólag saját rendszerében tárolja és a fent ismertetett célokra használja fel. Gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha más célú felhasználáshoz Ön kifejezett hozzájárulását adta. Az Akciós Utak Online Utazási Iroda lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetőleg törlését.
 
Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban nem közölhető.
 
Miután az Akciós Utak O. Utazási Iroda minden érintett személy elektronikus levelezési címéhez szolgáltatás értékesítése során, jogszerűen jutott hozzá, így felhasználhatja ezen adatokat saját, hasonló szolgáltatásainak reklámozása céljából elektronikus hirdetés küldésére. Ezért az Akciós Utak O. Utazási Iroda biztosítja, hogy a címzett az elektronikus hirdetés küldését ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül letilthassa, erre a lehetőségre felhívja a figyelmet.
 
Általános tudnivalók
A weboldalon az önkéntesen megadott személyes adatokat tárolja az adatkezelő.  Ide tartoznak az azonosítására alkalmas információk ("személyes adatok"), többek közt a vezeték- és utónév, a telefonszám, e-mail cím. Megrendelés, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a mindenkori hatályos számviteli- és adójogszabályok szerint köteles az adatkezelő felvenni és tárolni a jogviszonyhoz és a teljesítéshez szükséges adatokat.
 
Automatikus információk
A weboldal látogatásakor néhány információ a látogató számítógépéről rögzítésre kerül. Tájékoztatás mellett és ellenkező kérésig rögzítésre kerül a látogató IP címe, a böngésző típusa (pl. Internet Explorer), valamint annak a weboldalnak a címe, ahonnan a látogató a weboldalunkra érkezett. Célunk az automatikus információgyűjtéssel a felhasználói élmény egyénre szabása és a csalások megakadályozása. Amennyiben ezen adatok nem köthetők beazonosíthatóan egy konkrét magánszemélyhez, úgy személyes adatok kezelésének nem minősül az eljárás.
 
Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul.
 
A honlap látogatóinak adatai
A honlapok látogatása során az adatkezelő rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.
 
-- 
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a hatályos jogszabályok alapján bíróság, az ügyész,a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság , adóhatóság a tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Kft-t.
 
Az adatkezelő a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
Adatbiztonság
Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
 
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 
Hatósági, bírósági jogorvoslat
 
Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Info törvény alapján:
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.  A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik bíróságnál lehet kezdeményezni az eljárást.